Beleidsplan stichting MB foundation

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Algemene gegevens en bestuur
 3. Missie, visie en ambitie
 4. Doelstelling
 5. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep
 6. Financiële prognose 2022
 7. De manier waarop de Stichting geld werft
 8. ANBI-aanvraag Stichting MB Foundation
 9. Het beheer en de besteding van het vermogen
 10. Communicatie

 

 

 

 

 1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de MB Foundation.

De MB Foundation is opgericht op 8 december 2021 te Haarlem (Statutaire zetel). De Stichting heeft ten doel fondsenwerving en niet-materiele inzet voor het ondersteunen van organisaties en personen ten behoeve van het welzijn van thuisloze kinderen in Kathmandu, Nepal en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI

Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI-rekening gehouden. Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting
 • Werkzaamheden (projecten) van de stichting
 • Financiën
 • De manier waarop de Stichting geld werft
 • Het beheer van vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 • Het functioneren van het bestuur
 1. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens
Statutaire naam Stichting MB Foundation
Organisatietype Stichting
Opgericht 08-12-2021
KvK nummer 84720395
Banknummer (IBAN) NL98 ABNA 01095128 63
Fiscaal nummer (RSIN) 863331634

 

Bezoekadres Amsterdamsevaart 268, 4 hoog
Telefoonnummer 06-18490991 of 085-0804000
Website www.mb-foundation.nl
E-mail h.schouten@mkachirurgie.nl en info@mb-foundation.nl
Werkgebied; lokaal met landelijke dekking
Doelgroep(en) Nepal

 

Bestuur

 Voorzitter:
Just de Mol van Otterloo
Geboortedatum en plaats: 19-05-1956, ‘s Gravenhage
Ruysdaelweg 1, 2051 EM Overveen
06-20606518
Bevoegdheid gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Secretaris:
Nathaly Doornbos-Renout
Geboortedatum en plaats: 21-08-1975, Haarlem
Westerhoutstraat 10
2012 JR Haarlem
06-51148401
Bevoegdheid gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

 Penningmeester:
Hylke J. Schouten
Geboortedatum en plaats: 06-05-1969, Utrecht
Parklaan 75
2011 KS Haarlem
06-18490991
Bevoegdheid gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

 1. Missie, visie en ambitie

Onze missie
De Stichting MB Foundation is er om mensen te helpen. De missie van onze stichting is het verlenen van financiële en materiële steun aan weeskinderen vanaf 18 jaar in Kathmandu, Nepal. Met nadruk op bekostiging van studie en huisvesting.

De stichting is opgericht om het werk dat Miriam Bosman voor thuisloze kinderen in Nepal heeft uitgevoerd in haar geest voort te zetten. Miriam is diverse malen voor charitatieve acties in Nepal geweest en heeft zicht ingezet voor kansarme thuisloze kinderen in opvangcentra. De opvang tot 18 jaar is voor de primaire levensbehoeften over het algemeen goed geregeld. De herintegratie in de maatschappij hierna is in veel gevallen lastig en heeft haar aandacht getrokken. MKA Kennemer & Meer heeft samen met hun partners en vele vrienden van Miriam Bosman het initiatief genomen om een stichting in het leven te roepen die de initiatieven van Miriam wil voortzetten

Onze visie
Als stichting zetten wij ons in voor het welzijn van ieder individu. Dit doen wij o.a. door:

 • het opzetten van doneer en sponsor acties op onze website
 • het aanschrijven van ondernemers en grote bedrijven met het verzoek ons te steunen

Onze ambitie
De missie en ambitie van de stichting is, om jongvolwassenen vanaf 18 jaar een toekomst te bieden in de Nepalese maatschappij nadat zij uit het weeshuis zijn gekomen. Dit realiseren wij door deze jongvolwassenen financieel te ondersteunen bij het volgen van een studie/beroepsopleiding en huisvesting.

 1. Doelstellingen

Doelstelling
Fondsenwerving en niet-materiele inzet voor het ondersteunen van organisaties en personen ten behoeve van het welzijn van voormalig thuisloze kinderen in Kathmandu, Nepal

Doel initiatief
Voormalig thuisloze kinderen in Kathmandu een volwaardige positie binnen de hedendaagse (Nepalese) samenleving aan te bieden, door de maatschappij te vragen om te doneren. Te besteden aan een opleiding/studie in Nepal en kosten die hiermee gepaard gaan zoals studiemiddelen en huisvesting.

Bereiken doel
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en congressen;
– het houden van collectes;
– het organiseren van sponsorlopen;
– het aanschrijven van andere vermogensfondsen die geld geven.

 1. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep

Beschrijving doelgroep:
Onze doelgroep zijn voormalig thuisloze kinderen vanaf hun 18e jaar, die in een weeshuis verbleven.

Betrokkenheid doelgroep
Wij betrekken de doelgroep door ze te portretteren in onze (social media) communicatie. We maken ze hiermee zichtbaar én bereikbaar. Hiermee creëren we de bewustwording, dat ze niet vergeten mogen worden.

Een recent voorbeeld hiervan is: Dorje. In de maand April van 2022 is het bestuur samengekomen en we zijn enorm blij en trots dat we kunnen melden dat de MB-Foundation Dorje de studie BBS (Bachelor in Business Studies) in Kathmandu kan laten volgen. Hij zal de studie gaan volgen op het St. Lawrence college. Dorje heeft het geluk dat hij bij zijn tante kan wonen, dus onderdak heeft hij op dit moment niet nodig.

 1. Financiële prognose 2022

Om de doelen van Stichting MB Foundation te realiseren is vermogen nodig. Er wordt uitgegaan van baten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken. Onderstaand een overzicht:

Prognose over 2022.                                                                                                     2020
Verwachte inkomsten – Baten
Donaties, subsidies, fondsen en sponsors:                                                                    €15.000
Resultaat                                                                                                                        €15.000
Verwachte uitgaven – Lasten
Onkostenvergoeding                                                                                                     €    250
Huisvestingskosten                                                                                                        €       0
Algemene kosten                                                                                                           €       0
Kantoorkosten                                                                                                                €       0
Beheerkosten                                                                                                                 €    350
Wervingskosten                                                                                                              €   500
Totaal lasten                                                                                                                   € 1.100
Bijdrage Studie en huisvesting 2 studenten voor studiejaar 2022                                 € 1.500

Totale uitgaven 2022                                                                                                      €  2.600

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Jaarrekening, balans en jaarverslag
Jaarrekening, balans en jaarverslag is in 2023beschikbaar, aangezien we in 2022 zijn gestart met het werven van inkomsten en doneren

 1. De manier waarop de Stichting geld werft

De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, legaten, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving.

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé́ als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners actief onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld met brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en social media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.

 • Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
 • Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel
 • Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
 • Legaten (aanvaardbaar alleen na boedelbeschrijving nalatenschap)

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

 1. Aanvraag ANBI status Stichting MB Foundation

De Stichting MB Foundation vraagt een ANBI-status aan. Dat houdt in dat een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over kunt u lezen via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_reg elingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende _instellingen.

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Als Stichting MB Foundation door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
 1. Het beheer en de besteding van het vermogen

De Stichting MB Foundation is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken:

 • Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
 • De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.
 • Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het jaar daaraanvolgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
 1. Communicatie

Ieder jaar zal Stichting MB Foundation haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/projecten via:

 • Een financieel jaarverslag
 • Een kort inhoudelijk jaarverslag
 • Nieuwsbrieven

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.